Serafínsky svet/PaD

Charakter: náboženský - františkánska spiritualita
Charakteristika:

Náboženský útlak sa dotkol i reholí, ktoré museli existovať tajne. Jednou z nich bola i františkánska rehoľa. Serafínský svet sa vydával aj pod názvom Pokoj a dobro. Týmto názvom boli označené ročníky 1983 a 1985. Cieľom zmeny názvu bolo vytvorenie dojm u viacerých samizdatových periodík a tým pomýlenie Štátnej bezpečnosti. Články obsahovali úvahy a informácie s orientáciou na františkánsku spiri­tualitu.

Trvanie: 1982-1989, [8]
Čísla: 26, [Ø49], [∑1277], [↓22], [↑82]
1982: 1(22), 2(22), 3(46), 4(30)
1983: 1(65)
1984: 1(38), 2(51), 3(79), 4(81)
1985: 1(73), 2(77), 3(82), 4(58)
1986: 1(63), 2(67), 3(53), 4(34)
1987: 1(40), 2(40), 3(38), 5(39)
1988: 3(35), 4(29), N(41)
1989: 1(38), 2(36)
Formát: A4
Druh tlače: Cyklostyl
Náklad: 300 ks (1/1982-2/1982), 500 ks (3/1982-2/1989)
Redakcia: Peter Rúčka, Ivan Polanskýčlenovia redakcie, akademický titul v roku 1989
Podklady pre tlač: Ivan Polanskýprepisovanie článkov na čistopis, príprava článkov do tlače
Tlač: Ivan Polanský, Jozef Opralatlačiari
Zdroj samizdatu: OZ samizdat.sk

 

3/1984

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Ako predpovedal, že sa zmieri assiský biskup a starosta mocou piesne... 1
František : most nad priepasťami nášho sveta 2
Pôsobenie Ducha Svätého 3 P. Pius
Pastiersky list k 1100 výročiu smrti sv. Metoda 4
Modlime sa za kňazov 6
Apoštolát sv. Cyrila a Metoda v životnom diele olomouckého arcibiskupa Stojana 7 Otec Karel
Svätý Otec posvätí 15. 9. slovenskú katedrálu v Kanade 9 biskup Meisner
Rozhovor s duchovným osady sv. Cyrila a Metoda v Kanade 10
Svätý Otec navštívil Medzinárodné kapucínske kolégium v Ríme 11
Kytica vďaky Svätému Otcovi od našich chorých 12
S obuškami proti tým, čo chcú, aby sv. Otec prišiel do ČSSR 13
Svätý Otec Ján Pavol II. chorým Švajčiarska 14
Apoštolský list Salvifici doloris - spasiteľné utrpenie, o kresťanskom zmysle ľudského utrpenia 16
Príklad sv. Kláry 19
Svätá Klára z Assisi a Sviatosť Oltárna 20
Príhovor k rehoľným sestrám 1. - 3. 22
"Ja som Matka Slova" 28
Sedembolestný ruženec 31
Modlitba k Nepoškvrnenému srdcu Bolestnej Matky 32
O mariánskej úcte 33 O. Štefan Vragaš
Encyklika Svätého Otca Pia XI. Ingravescentibus malia - Za zväčšujúceho sa zla 35
Umŕtvovanie I. - III. 39 O. Andrej Paulíny
Eucharistický kongres v Chorvátsku 9. 9. 1984 48
Niekoľko slov na zamyslenie 48
Svätý Otec Ján Pavol II. mladým Švajčiarska 49
Opatrenia proti púti na Levočskú horu 50
Púť do mariánskej svätyne v Levoči 51
Moja modlitba preráža vesmír 52
O modlitbe 53
Hnutie "Otvorená náruč" 54
Niekoľko slov na zamyslenie 55
Správy zo sveta 56

4/1984

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Pieseň brata slnko 2 František z Assisi
Rudolf Dilong, františkán, básnik, národovec 3
Tri udalosti z roku 1984 sa zapíšu do dejín cirkvi na Slovensku 4 Anton Hllinka
Praktické pokyny k prevádzaniu bohoslužby slova a katechézy v rodinách 5 Anton Hlinka
Cyrilometodský duch 6 Otec Karol
Levočská púť a sloboda človeka 8 Anton Hlinka
Šaštín 1984 10
Niekoľko slov na zamyslenie 11
Šesť rokov pontifikátu Jána Pavla II. 12 Anton Hlinka
19. novembra pripadol sviatok sv. Alžbety 14 Anton Hlinka
Slová na zamyslenie 16
Rehoľné sestry a vzťah k eucharistii 18
Príhovor k rehoľným sestrám 20
Misijná činnosť v živote rehoľných sestier 22
Rehoľná sestra v advente 24
Začína sa obdobie adventu 26
Sedem prameňov viery a duchovného života 27
Slávnosť jasličiek, ktorú František konal na Narodenie Pána 28
Blahoslavená Angela z Foligna 30
Mariánska výzva 35
Očisťovanie pamäti 36 Andrej Paulíny
Očisťovanie nášho rozumu I. a II. 39 Andrej Paulíny
Vôľa a jej očisťovanie 44 Andrej Paulíny
Ako pozitívne usmerňovať našu vôľu? 46 Andrej Jawieň /Karol Wojtyla/
Zasväcujúca modlitba k Bolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska 48
Úvaha o kresťanskej viere 49
Inštrukcie o niektorých aspektoch teológie oslobodenia 50 Otec Karel
Všetko, čo Vatikán rozhodne, bude prijaté! 52 Anton Hllinka
Slová na zamyslenie 54
Myšlienky z Manifestu za právo na život, proti kultúre smrti 55
Naša nádej 56
Nové represálie proti františkánom 57

2/1985

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Mladí Moraváci pozývajú Slovákov a Čechov na Velehrad 1
Nový slovenský kardinál na sklonku 20. storočia: otec arcibiskup Jozef Tomko 2
Slovenský katolicizmus včera a dnes 5 -VOM-
Jeden osamelý život 7
Zasvätenie slovenského národa Panne Márii, Matke Sedemblestnej 8
Likvidácia reholí v Československu v roku 1950 10 Anton Hlinka
List veriacich z Dolného Kubína svojmu ordinárovi Štefanovi Garajovi /16. 4. 1985/ 10
Interview s priamym účastníkom likvidácie kláštora na Velehrade v noci z 13. na 14.4.950 12
Z príhovoru Svätého Otca Jána Pavla II. účastníkom kongresu Medzinárodnej federácie združení katolíckej tlače 13
O zásahoch čs. orgánoch ŠtB proti organizovanému náboženstvu 14 Anton Hlinka
Kvetná nedeľa už prešla do dejín cirkvi Slovenska 16 Anton Hlinka
Niekoľko správ z časopisu "Der Weg" 18
Vyhlásenie Únie generálnych predstavených /9. 4. 1985/ 19
Ideály sv. Františka Serafínskeho 20 Dr. Hilarin Felder
Františkánsky ruženec 28
Nové dve blahoslavené 29
Úvahy o duchovnom živote na Slovensku 30
Svetlo a tiene 36
Požehnaný povraz 38
Ukážka z dejín charizmatikov 40 Tomáš Špidlík
Prehlbujme svoj život modlitby! 42
Litánie automobilistov 43
Zapojme sa do ustavičnej poklony Najsvätejšej eucharistie na výzvu sv. Petra J. Eymarda 44
Poklona pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou 46 - JAM -
Niekoľko myšlienok o náboženskej výchove detí 48
Žiť podľa vzoru Ježiša Krista - žiť sväto 50 Andrej Paulíny
Nadprirodzené čnosti 52 Andrej Jawieň /Karol Wojtyla/
Odstupňovanie čností, harmonický rozvoj čností, ich oslabovanie a strata 54 Andrej Jawieň /Karol Wojtyla/
Čo nebolo v Kvietkoch 57

3/1985

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Slnečný spev 1 Svetloslav Veigl
Cena úsmevu 4
Oslava milénia príchodu sv. vierozvestov na Veľkú Moravu v r. 1863 a milénia smrti sv. Metoda r. 1885 5 Otec Karel
Púť kňazov ČSSR na Velehrad 10. 4. 1985 k 1100. výročiu smrti sv. Metoda 7
Priebeh osláv 1100. výročia smrti sv. Metoda na Velehrade 10
Veľké prejavy náboženského presvedčenia na Velehrade a v Levoči 1985 11
O priebehu osláv v Ríme 13
O cyrilometodských oslavách v Toronte 14 Marína Havranová
Kardináli slovenského pôvodu od 19. storočia 16
Stretnutie Jána Pavla II. s novým slovenským kardinálom 19
Ideály sv. Františka Serafínskeho 21 Dr. Hilarin Felder
Blahoslavená Alžbeta z Reuty 29
Svätý František a otázky dnešnej Cirkvi 31
Svedectvo jedného následovníka sv. Františka z Assisi 35
List Pavla Čarnogurského Generálnej prokuratúre ČSSR /6. 5. 1985/ 45
List Sv. Otca združeniu Pacem in terris /1. 3. 1985/ 48
Ako udržovať, živiť a zveľaďovať vieru 49 Andrej Paulíny
Čnosť nádeje 51 Andrej Paulíny
Ako v nás upevňovať a zveľaďovať čnosť nádeje a podľa nej aj žiť 53 Andrej Paulíny
Príbeh z misií 55
50. výročie kňazstva slovenského misionára otca Jozefa Figuru, SDB 56
O viere konštruktéra kozmických rakiet Wernera von Brauna 57 Otec Bohuslav
Pripomienka storočnice Romana Guardiniho 59 Štefan Vragaš
O umelom oplodňovaní zvláštnym lekárskym zákrokom 61 Štefan Vragaš
Dvanásť pravidiel pre výchovu detí 63
Denník nenarodeného dieťaťa - smrť a život 64
Rozhovor s manželmi Mičianovými 65 Anton Hlinka
Čo môžeme a máme robiť... 72
Telegramy 72
Tohoročná púť v Levoči 73 Anton Hlinka
Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska 74
Prípady Kvetnej nedele 1983 pokračujú 75
Satanské tendencie slovenskej komunistickej justície 77
Prívetivosť 78
List kardinálovi Tomkovi /2. 6. 1985/ 79
Balada sváteční 80

4/1985

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Som tam 1 James Dillet Freeman
Chlapci a dievčatá, poznáte rehoľu sv. Františka z Assisi? 2
Zasvätiť sa Márii znamená pochopiť znamenia dnešnej doby 3
Rehoľná sestra v Advente 6
Obnovme staré adventné zvyky - obnovíme radosti Vianoc! 7
Svätý Mikuláš 9 Anton Hlinka
Advent 11
Uctievanie Ježiša - Dieťaťa v niektorých častiach Európy 12 Otec Karel
Spytovanie svedomia pri obnovách a duchovnom vedení 13
O autorovi známej vianočnej piesni "Tichá noc, svätá noc..." 15 Otec Karel
Kresťanská láska a naša ľudská prirodzenosť 17 Dr. T. Zúbek
Paberky na konto Jána Pavla II. : Kto nás odlúči od lásky Kristovej? 19
Apoštolát chorých 23
Svätý Bernard zo Sieny, františkán a vrúcny ctiteľ Panny Márie 24
Contardo Ferrini - taliansky terciár, blahoslavený 25
Františkánski misionári prví v Indii 28
Pred 25 rokmi zomrel v leopoldovskej väznici gréckokatolícky biskup Pavol Gojdič 29 Anton Hlinka
Už uplynulo 20 rokov od smrti väzneného biskupa spišskej diecézy, Jána Vojtašáka 31 Anton Hlinka
Porovnanie dvoch justičných procesov 33 Anton Hlinka
Čnosť lásky 35 Andrej Paulíny
Dobrý príklad rodičov 37
Čnosť lásky (pokračovanie) 38 Andrej Paulíny
Kristus nám prikazuje milovať aj našich nepriateľov 40 Andrej Paulíny
Každá práca je od Boha 42
Ranná meditácia s deťmi 43 Kalapová
Rozvíjajme v deťoch umenie spolunažívať 45 Adolfo L Arco
Pohľad na končiaci sa rok 47
V Novom roku... 48